صفحه اصلی > اخبار 


نسخه چاپي      ارسال به دوست 

  متروکه‌ای بازمانده از کارخانه آرد قزوین + عکس

  نخستین اقدام در ایجاد کارخانه در قزوین به سال ۱۹۰۷ میلادی (۱۲۸۶ شمسی) باز می گردد.

            

در این سال، حاجی سید ابوالقاسم رضوی اصفهانی با ماشین آلات روسی اقدام به ایجاد یک آسیای بخاری در بیرون دروازه دربکوشک کرد. ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ «ﺁﺭد ﻣﺎﺷﯿﻦ ‌ﭼﯿﺎﻥ‌» دﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۱۱ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﯼ ﺻﺎدﻕ ﻣﺎﺷﯿﻨﭽﯿﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﻧﻬﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺍﺯ ماشین‌آﻻﺕ ﻭﺍﺭدﺍﺗﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ دﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺟﺎدﻩ ﻗﺰﻭﯾﻦ - ﻫﻤﺪﺍﻥ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ دﺭﻭﺍﺯﻩ ﺭﺷﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل‌های‌ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮد ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۱۰۰ ﺧﺮﻭﺍﺭ ﺁﺭد ﺑﻮد. ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺨﺶ‌هاﯾﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﯼ ﺳﺘﺮﮎ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﮐﻪ دﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻈﯿﻢ‌ترین ﺑﻨﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺭﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. دﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ دﺭ ۱۳۱۳ ﺷﻤﺴﯽ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺭد ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﯾﺎ ‌ «ﺁﺭد ﺍﯾﺮﺍﻥ » ﺑﺎ ﺷﺮﺍﮐﺖ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﺣﺎﺝ ﻣﯿﺮﺯﺍ ﻋﻠﯽ‌ﺍﮐﺒﺮ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻭ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ دﺭ ﺑﯿﺮﻭﻥ دﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﯿﺦ‌ﺁﺑﺎد ﻭ دﺭ ﺷﺮﻕ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻌﺪﯼ دﺭ ﺑﻨﺎﯾﯽ ۵ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﯾﺠﺎد شد. ماشین‌آﻻﺕ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻭﺍﺭد ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ۲۵۰ ﺍﺳﺐ ﻗﺪﺭﺕ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ دﺭ ﻫﺮ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ، ۷۰ ﺗﻦ ﮔﻨﺪﻡ دﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﺁﺭد ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ‌ «ﺳﻨﮓ‌ﺗﺮﺍﺵ‌» ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮓ‌هاﯼ ﺳﻪ ﻣﺘﺮﯼ ﺁﺳﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮد ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‌هاﯼ دﯾﮕﺮ دﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺭﺷﺖ ﻭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺮﺍﺵ ﻣﯽ‌دﺍد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭدﺍﺭ ﺑﻮد. ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‌هاﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﺭد ﮐﻪ ‌ «ﺁﺭد ﻣﺎﺷﯿﻨﭽﯿﺎﻥ‌» ﻭ ‌ «ﺁﺭد ﺍﯾﺮﺍﻥ‌» ﻣﻬﻢ‌ترین ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﯼ دﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻡ ﻗﺰﻭﯾﻦ دﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ‌ها، به لحاﻅ معیشت ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ‌ «ﺁﺭد ﺍﯾﺮﺍﻥ ‌» دﺍﺭﺍﯼ ۱۴ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺧﺮﻭﺍﺭ ﮔﻨﺪﻡ ﺑﻮد ﻭ ﺁﺭد ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ‌هاﯼ ﮔﯿﻼﻥ، ﺧﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎد ﺭ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ‌هاﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ دﻭﺭﺍﻥ جنگ جهانی اول ﻧﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ، ﻣﺘﺮﻭﮐﻪ و امروزه به پاتوقی برای معتادان تبدیل شده است. 


 

                                     تاریخ:      شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩        ساعت:     ١١:٣٣

 


خروج
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه‌تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، ۴ هزار تومان تعیین شد.

نرخ ارز

نرخ ارز    ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
usd دلار آمريکا ۴۲,۰۰۰ eq
gbp پوند انگليس ۵۳,۵۳۰ up
chf فرانک سويس ۴۵,۲۱۴ down
sek کرون سوئد ۴,۵۹۹ down
nok کرون نروژ ۴,۳۹۰ down
dkk کرون دانمارک ۶,۵۶۳ down
inr روپيه هند ۵۷۰ up
aed درهم امارات ۱۱,۴۳۷ eq
kwd دينار کويت ۱۳۷,۰۴۷ down
pkr100 يکصد روپيه پاکستان ۲۵,۳۷۳ up
jpy100 یکصد ين ژاپن ۳۹,۷۸۵ down
hkd دلار هنگ کنگ ۵,۴۲۰ eq
omr ريال عمان ۱۰۹,۲۳۲ eq
cad دلار کانادا ۳۱,۳۷۳ up
nzd دلار نيوزيلند ۲۷,۴۸۴ up
zar راند ۲,۴۵۶ up
try لير ترکيه ۵,۴۸۰ up
rub روبل روسيه ۵۳۸ down
qar ريال قطر ۱۱,۵۳۹ eq
iqd100 يکصد دينار عراق ۳,۵۲۹ up
syp لير سوريه ۸۲ down
aud دلار استراليا ۲۹,۵۱۶ down
sar ريال سعودی ۱۱,۲۰۰ eq
bhd دينار بحرين ۱۱۱,۷۰۲ eq
sgd دلار سنگاپور ۳۰,۴۷۵ down
bdt100 يکصد تاکای بنگلادش ۴۹,۵۰۳ down
lkr10 ده روپيه سريلانکا ۲,۲۶۷ down
mmk کيات ميانمار (برمه) ۳۳ up
npr100 يکصد روپيه نپال ۳۵,۴۵۰ up
amd100 يکصد درام ارمنستان ۸,۶۵۶ down
lyd دينار ليبی ۳۰,۶۳۴ down
cny یوان چين ۶,۱۵۶ down
thb100 يکصد بات تايلند ۱۳۲,۸۴۸ up
myr رينگيت مالزی ۱۰,۰۶۹ down
krw1000 يک هزار وون کره جنوبی ۳۵,۷۶۰ down
jod دينار اردن ۵۹,۲۳۹ up
eur یورو ۴۸,۸۵۷ down
kzt100 يکصد تنگه قزاقستان ۹,۸۲۳ down
gel لاری گرجستان ۱۲,۷۶۷ down
idr1000 يک هزار روپیه اندونزی ۲,۸۱۱ down
afn افغانی افغانستان ۵۴۷ eq
byn روبل جديد بلاروس ۱۶,۰۹۲ down
azn منات آذربايجان ۲۴,۷۰۶ down
php100 يکصد پزوی فيليپين ۸۶,۶۲۷ up
tjs سومونی تاجيکستان ۴,۰۶۷ down
vef بوليوار جديد ونزوئلا ۴,۲۰۶ eq
tmt منات جدید ترکمنستان ۱۲,۰۰۰ eq
منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گفتگو

استاندارد دستگاه‌های پخت نان رها شده است در گفت‌وگو با غلات نیوز مطرح شد؛
جهش تولید فقط با حمایت میسر می‌شود در گفت‌وگو با غلات نیوز مطرح شد:
حمل آرد بزرگترین چالش ما مدیرعامل کارخانه آرد اتحاد مطرح کرد:
وقتی کاهش نمک هم مشکل نانوایان را حل نمی‌کند! در گفت‌وگو با غلات نیوز مطرح شد:
رنگ آرد ملاک سبوس دار بودن آرد نیست مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان:
تلاش برای حفظ کیفیت در زنجیره گندم، آرد و نان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان مطرح کرد؛

نظرسنجی

دلیل استقبال مردم از نان سفید چیست؟

عدم آگاهی مردم
عدم تمایل نانوا به استفاده ار آرد تیره
صرفا زیبا بودن نان

.
.

 

صوتی

اینستا
کنگان
سراوان
سپهر آسیا
پارس یزد
جوانه شوشتر
زرین خوشه
آذرغله
نارد
مرشدی
سنبل
فخر زنجان
گل ارد
اتحادیه
فجر سنندج
فدک رودان
مراوه
طراوت
ستاک

گالری ویدئو آرشیو ...